Home >>2014 No.03 issue list
[CHEN Bao-chun£¬ JI Tao£¬ HUANG Qing-wei£¬ WU Huai-zhong£¬ ª¤DING Qing-jun£¬ CHAN Ying-wen ]

2014 No.03 [Abstract](2947)[PDF:1273KB](2701)
[ZHU Li-hua, DAI Jun, BAI Guo-liang, ZHANG Feng-jian ]

2014 No.03 [Abstract](1025)[PDF:2265KB](656)
[SHI Gang, FU Zhi-peng, XIE Yong-li, YANG Xiao-hua, LI Xiao-ting ]

2014 No.03 [Abstract](594)[PDF:4723KB](371)
[LIU Yan-hua, XIE Yong-li ]

2014 No.03 [Abstract](513)[PDF:1078KB](451)
[JIA Fang-fang, HE Kui, AN Ming-zhe, WANG Er-po, LU Zhen-bao ]

2014 No.03 [Abstract](761)[PDF:1404KB](850)
[MA Zhi-ming, ZHAO Tie-jun, BA Guang-zhong, GUAN Ting ]

2014 No.03 [Abstract](1004)[PDF:1562KB](826)
[LI Ping, REN Xiao-dan, LI Jie]

2014 No.03 [Abstract](700)[PDF:1865KB](640)
[WU Rui, MEI Yong-gui, DENG Qing-lu, PANG Cheng-li, ZHAO Dong-ye ]

2014 No.03 [Abstract](742)[PDF:976KB](741)
[LI Xiao-guang, JING Shuai-shuai, MA Yu-ping ]

2014 No.03 [Abstract](973)[PDF:1004KB](793)
[LIU Xin-hua£¬ LI Jia-wu£¬ ZHOU Qin£¬ HUANG Sen-huaª¬ ]

2014 No.03 [Abstract](1066)[PDF:1909KB](964)
[XU Juan, HUO Xiao-ping ]

2014 No.03 [Abstract](615)[PDF:5831KB](601)
[NIE Wei, DONG Liang, ZHANG Lu, JIANG Yuan-bo, LEI Zhuo]

2014 No.03 [Abstract](733)[PDF:1920KB](733)