LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning
2017 No.05 [Abstract] [PDF:2802KB]
CHEN Zheng-qing, TIAN Jing-ying, NIU Hua-wei, CHEN Jin-lin, LUO Shu-qing
2016 No.03 [Abstract] [PDF:7801KB]
[LIU Yong-jian, JIANG Lei, WANG Kang-ning]
2017 No.05 [Abstract](306)[PDF:2802KB] (306)
[CHEN Ren-peng, LIU Qi-wei, JIANG Zheng-hui]
2017 No.05 [Abstract](155)[PDF:1810KB] (155)
[SHAO Xu-dong, CAO Jun-hui]
2017 No.05 [Abstract](154)[PDF:2741KB] (154)
[FANG Zhi, ZHENG Hui, YANG Jian, SU Jie, HUANG Zheng-yu]
2017 No.05 [Abstract](176)[PDF:895KB] (176)
[TAN Li-xin, GUO Peng-xin,HE Chang-jie,ZHANG Yao-kang]
2017 No.05 [Abstract](82)[PDF:7843KB] (82)
[HE Yong-jun, ZHOU Xu-hong, WANG Ji-xin]
2017 No.05 [Abstract](104)[PDF:855KB] (104)
[WU Fang-bo, DUAN Fang-min, OUYANG Jing, LI Jun, ZHOU Xu-hong]
2017 No.05 [Abstract](90)[PDF:2982KB] (90)
[LI Qiu-sheng, LIANG Xiao-juan, CHEN Fu-bin, WANG Xiang-jun]
2017 No.05 [Abstract](76)[PDF:5610KB] (76)
[HUANG Liang, ZHENG Zhong-guo, LU Yi-qiu, LI Ye, BAO Tang-tang]
2017 No.05 [Abstract](124)[PDF:610KB] (124)
[HUANG Liang, ZHENG Zhong-guo, LU Yi-qiu, LI Ye, BAO Tang-tang]
2017 No.05 [Abstract](88)[PDF:691KB] (88)
[ZHANG Heng-long, ZHU Chong-zheng, KE Neng-xin]
2017 No.05 [Abstract](73)[PDF:1475KB] (73)
[LIU Sai, ZHU De-ju, LI An-ling]
2017 No.05 [Abstract](86)[PDF:4213KB] (86)
[LI Zhi, HU Kai-ying, HUO Jing-si, ZENG Xiang]
2017 No.05 [Abstract](254)[PDF:1093KB] (254)
[WU Tao, SUN Yi-jia, LIU Xi]
2017 No.05 [Abstract](137)[PDF:1164KB] (137)
[GAO Yi-min, LIU Yong-jian, JIANG Lei, LIU Jun-ping, LIU Xin-hao]
2017 No.05 [Abstract](112)[PDF:2641KB] (112)
[LIU Jiang, LIU Yong-jian, FANG Jian-hong, PENG Yuan-cheng]
2017 No.05 [Abstract](85)[PDF:2781KB] (85)
[LIU Kai-ping, ZHAO Hong-yan, LI Zu-zhong, GUAN Yu, TANG Zhuo-qun, CHEN Qian]
2017 No.05 [Abstract](81)[PDF:3544KB] (81)


¡¡¡¡¡¡ISSN 1673-2049
¡¡¡¡¡¡CN 61-1442/TU


IF: 0.834
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn