XIAO Jian-zhuang, LIU Liang-lin, ZHANG Ze-jiang, PENG Gai-fei, LU Zhou-dao
2019 No.01 [Abstract] [PDF:1209KB]
CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:1012KB]
[LI Gang, ZHANG Tian-hao, DONG Zhi-qian]
2020 No.03 [Abstract](208)[PDF:1363KB] (208)
[REN Zhi-gang, ZHANG Ming, WEI Wei, WANG Dan-dan]
2020 No.03 [Abstract](203)[PDF:2057KB] (203)
[DU Yong-feng1,2, CHI Pei-hong1]
2020 No.03 [Abstract](212)[PDF:2280KB] (212)
[LI Shu-jin, DING Zhu-qiu, SUN Lei, KONG Fan]
2020 No.03 [Abstract](188)[PDF:2386KB] (188)
[QI Xing-jun1,2, ZHAO Yue1,2, ZHAO Qi1,2]
2020 No.03 [Abstract](186)[PDF:1806KB] (186)
[YANG Yan-min1, HU Ting-yi1, ZHANG Bin-lin1, WANG Bo1, WANG Xiao-yu2]
2020 No.03 [Abstract](203)[PDF:1750KB] (203)
[ZHANG Yu-zhuo1, LIU Yu-jie2, LYU Xue-tao3]
2020 No.03 [Abstract](185)[PDF:1746KB] (185)
[XIE Wei-ping, YUAN Kui, SUN Liang-ming]
2020 No.03 [Abstract](191)[PDF:2005KB] (191)
[YANG Xiao-hua, ZHAO Bin-jing, WU Hao, LI Ai-ming]
2020 No.03 [Abstract](197)[PDF:1503KB] (197)
[LIU Zhong-yu, FAN Zhi-cheng, ZHU Xin-mu, CUI Peng-lu]
2020 No.03 [Abstract](179)[PDF:981KB] (179)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 0.811
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn