CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:885KB]
[LIU Jian, MAO Jie, CHEN Yuan, ZHOU Guan-gen, YU Zhi-wei, REN Da]
2018 No.03 [Abstract](39)[PDF:1651KB] (39)
[TAN Dong-mei, MAO Shan-ming, LUO Su-zhen, QU Wei-lian, LI Xiao-min, LI Xu-yang]
2018 No.03 [Abstract](34)[PDF:2764KB] (34)
[LEI Xu, CHEN Zheng-qing, HUA Xu-gang, HUANG Zhi-wen£¬NIE Ming, XIAO Kai]
2018 No.03 [Abstract](45)[PDF:1390KB] (45)
[YU You-sheng, MEI Can, LEI Ming]
2018 No.03 [Abstract](41)[PDF:1348KB] (41)
[SUN Shan-shan, ZHAO Jun-hai, ZHANG Chang-guang]
2018 No.03 [Abstract](40)[PDF:751KB] (40)
[LIU Qiang, TONG Li-ping, XU Qi-keng]
2018 No.03 [Abstract](38)[PDF:1385KB] (38)
[ZHU Yan-peng, WANG Hai-ming, YANG Kui-bin, YANG Xiao-hui]
2018 No.03 [Abstract](49)[PDF:1215KB] (49)
[REN Peng, WANG Peng, TANG Yin]
2018 No.03 [Abstract](113)[PDF:1191KB] (113)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 0.811
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn