WU Hongmei1,2, SHEN Bo1,2, LIU Kai1,2, LU Yaqin1,2, YANG Fang3
2023 No.01 [Abstract] [PDF:7333KB]
XIAO Jianzhuang1,2, LAN Qibin1, ZHANG Qingtian1, ZHANG Kaijian1, LUO Surong1
2023 No.01 [Abstract] [PDF:4233KB]
LIU Yong-jian1,2,3, TANG Zhi-wei1,3, XIAO Jun3,4, LIU Jiang1,3, GONG Bo-xu1,3, WANG Zhuang1,3
2022 No.04 [Abstract] [PDF:10366KB]
[LIU Yongjian1,2, CHEN Sha1, WANG Zhuang1]
2023 No.05 [Abstract](3629)[PDF:12760KB] (3629)
[XIE Jianhe, LI Liming, HUANG Junjian, FENG Yuan, ZHANG Baifa]
2023 No.05 [Abstract](169)[PDF:2415KB] (169)
[XU Gang1,2, WEN Changcheng1,2, WANG Qing1,2, BAO Hao1,2, WANG Shengwei1,2]
2023 No.05 [Abstract](192)[PDF:1340KB] (192)
[QIU Lulu1,2, LIU Xiaofei1,2, ZHOU Xin1,2, WANG Xiaoran1,2, ZHANG Siqing1,2]
2023 No.05 [Abstract](322)[PDF:4298KB] (322)
[XIN Li1, LIU Yuan1, YAO Yifan2, HUANG Hua2, GAO Yue2]
2023 No.05 [Abstract](200)[PDF:2472KB] (200)
[YAN Xikang1,2, JIA Yunfei1, LIANG Linxiao3, DIAO Ranzhi1, WANG Shida1, XIE Hanlin1]
2023 No.05 [Abstract](608)[PDF:5402KB] (608)
[YANG Bo1, ZHANG Yafei1, LU Dan2, YANG Yingwu3, LIANG Shixue1]
2023 No.05 [Abstract](326)[PDF:3697KB] (326)
[DUAN Liusheng1, ZHANG Huabing1, DING Taotao1, ZHOU Youli1, WU Nan1, PAN Hong2, XIA Minggan3, LI Hui4]
2023 No.05 [Abstract](561)[PDF:5768KB] (561)
[ZHAO Rui1, LIU Yongjian2,3, JIANG Lei2,3, FU Yisheng2, ZHAO Yadong2, ZHAO Xindong2]
2023 No.05 [Abstract](183)[PDF:4391KB] (183)
[MENG Lingxiao1, SUN Zhonghua2, ZHU Zhixin3, XU Yingdong1, ZHANG Chuanping2, FU Tao3]
2023 No.05 [Abstract](183)[PDF:3384KB] (183)
[PAN Wentao1, WU Fangyin1, YANG Wenbo1, KOU Hao1, XU Di2, MENG Hailong2, HE Chuan1, WANG Fei2]
2023 No.05 [Abstract](481)[PDF:7209KB] (481)
[HAN Yuxuan1, JIANG Tengfei2, TAN Bige3, XIE Yuan4, LAI Jinxing2, QIU Junling2]
2023 No.05 [Abstract](427)[PDF:6950KB] (427)
[DENG Bin1, ZHANG Lei2, ZHENG Pengpeng1, CHEN Baoguo2, ZOU Shunqing1]
2023 No.05 [Abstract](150)[PDF:1299KB] (150)
[ZHANG Shuangzhuo1, GAO Guiqing2,3, LAI Jinxing2, ZHANG Jianwei2, QIU Junling2]
2023 No.05 [Abstract](204)[PDF:4112KB] (204)
[ZHANG Xiaohua1, WANG Xu1,2, ZHOU Yalong1, ZHANG Yanjie1, JIANG Daijun1]
2023 No.05 [Abstract](3086)[PDF:8747KB] (3086)
[ZHAO Xiaobin1,2, REN Qing2, YANG Tao2, DENG Haiming2]
2023 No.05 [Abstract](148)[PDF:2308KB] (148)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 1.274
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn