CHEN Bao-chun, CHEN Guo-dong, SU Jia-0zhan, LIN Shang-shun, XUE Jun-qing, TABATABAI Habib
2018 No.01 [Abstract] [PDF:860KB]
XIAO Jian-zhuang, ZHANG Peng, ZHANG Qing-tian, SHEN Jun, LI Yan, ZHOU Ying
2018 No.02 [Abstract] [PDF:885KB]
[ SHAO Long-tan, ZHENG Guo-feng, ZHANG Jun-da]
2018 No.05 [Abstract](94)[PDF:878KB] (94)
[ZHAO Jun, SHEN Fu-qiang, SI Chen-zhe, SUN Yu-ping]
2018 No.05 [Abstract](90)[PDF:1977KB] (90)
[FANG Sheng-en, HUANG Ji-yuan, ZHANG Bao]
2018 No.05 [Abstract](77)[PDF:620KB] (77)
[HAN Jian-qiang£¬ DING Zu-xian£¬ ZHANG Yu-min]
2018 No.05 [Abstract](133)[PDF:1498KB] (133)
[WANG Zhi-yu, ZHANG Tao, JIANG Rui-juan, DONG Ju-can, LI Xiao-lei, GAI Wei-ming]
2018 No.05 [Abstract](58)[PDF:1708KB] (58)
[HUANG Yong, CHE Ze-xin, XIE Guang-ming]
2018 No.05 [Abstract](100)[PDF:1696KB] (100)
[CHEN Zhi-wei, CHEN Yu, WU Kun, HUANG Ying]
2018 No.05 [Abstract](85)[PDF:1709KB] (85)
[PAN Yong-xiang, WU Fang-bo, JIANG Wen, LI Jun]
2018 No.05 [Abstract](73)[PDF:973KB] (73)
[ PU Bei-chen, ZHOU Xu-hong, LIU Yong-jian, LIU Bin]
2018 No.05 [Abstract](54)[PDF:990KB] (54)
[SHEN Yan-li, GU Shao-kang]
2018 No.05 [Abstract](64)[PDF:1003KB] (64)
[YANG Ri-hua, LIU Huan, ZHANG Xu-hui, WANG Lei, ZHANG Jian-ren]
2018 No.05 [Abstract](68)[PDF:1688KB] (68)
[GUAN Yu, ZHOU Xu-hong, SHI Yu, YAO Xin-mei]
2018 No.05 [Abstract](79)[PDF:2129KB] (79)
[YAO Xin-mei, ZHOU Xu-hong, ZHANG Hui, SHI Yu, GUAN Yu]
2018 No.05 [Abstract](64)[PDF:1931KB] (64)
[TANG Teng, ZHOU Hao, AI Geng-zhi, ZHU Yan-hua, WANG Lei, JIANG You-bao, ZHANG Jian-renª¬]
2018 No.05 [Abstract](77)[PDF:2309KB] (77)


      ISSN 1673-2049
      CN 61-1442/TU


IF: 0.811
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC

Sponsor
Chang¡¯an University

Edited by 
Editorial Department of Journal of Architecture and Civil Engineering

Editor-in-Chief
ZHOU Xu-hong

Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an710064,China

TEL
+86-029-82334397

E-mail
jzxb@chd.edu.cn

Distributed by
China International Book Trading Corporation

URL
http://jace.chd.edu.cn