Home >>Editorial Board

The Third Editorial Board Members of "Journal of Architecture and Civil Engineering"
Chairman Xuhong Zhou Chongqing University, China
Vice Chairman Shuanhai He Chang¡¯an University, China
Editor-in-Chief Xuhong Zhou Chongqing University, China
Deputy Editor-in-Chief Yongjian Liu Chang¡¯an University, China
Advisory Board
Wai-Fah Chen University of Hawaii, USA
Yunmin Chen Zhejiang University, China
Zhengqing Chen Hunan University, China
Gengdong Cheng Dalian University of Technology, China
Kai Cui China Architecture Design & Research Group, China
Shilin Dong Zhejiang University, China
Xiaonan Gong Zhejiang University, China
Jingtang He South China University of Technology, China
Jiaping Liu Xi¡¯an University of Architecture and Technology, China
Xilin Lyu Tongji University, China
Kejian Ma Guizhou University, China
Changwen Miao Southeast University, China
Jianguo Nie Tsinghua University, China
Jinping Ou Harbin Institute of Technology, China
Qihu Qian Army Engineering University of PLA, China
Shunquan Qin China Railway Major Bridge Engineering Group Co.,Ltd, China
Nanqi Ren Harbin Institute of Technology, China
Shizhao Shen Harbin Institute of Technology, China
Jinguang Teng The Hong Kong Polytechnic University, China
Jingquan Wang Army Engineering University of PLA, China
Yongbin Yang Chongqing University, China
Keming Ye Shanghai Constructure Group, China
Jinqiu Zhang China Northwest Architecture Design and Research Institute Co.Ltd, China
Xigang Zhang China Communications Construction Company Ltd, China
Jianlong Zheng Changsha University of Science & Technology, China
Fulin Zhou Guangzhou University, China
Xuhong Zhou Chongqing University, China
Editorial Board
Bruno Briseghella Fuzhou University, China
Frank Lam University of British Columbia, Canada
Lei Xu University of Waterloo, Canada
Michel Ghosn The City University of New York, USA
S.F. Stiemer University of British Columbia, Canada
Siu-lai Chan The Hong Kong Polytechnic University, China
Guoliang Bai Xi¡¯an University of Architecture and Technology, China
Baochun Chen Fuzhou University, China
Jianxun Chen Chang¡¯an University, China
Renpeng Chen Hunan University, China
Yiyi Chen Tongji University, China
Zhihua Chen Tianjin University, China
Lu Deng Hunan University, China
Jin Di Chongqing University, China
Xiuli Du Beijing University of Technology, China
Jiansheng Fan Tsinghua University, China
Feng Fan Harbin Institute of Technology, China
Zhong Fan China Architecture Design & Research Group, China
Yingli Gao Changsha University of Science & Technology, China
Jinxin Gong Dalian University of Technology, China
Yanlin Guo Tsinghua University, China
Qinghua Han Tianjin University, China
Jiping Hao Xi¡¯an University of Architecture and Technology, China
Xuhui He Central South University, China
Shuanhai He Chang¡¯an University, China
Fuyun Huang Fuzhou University
Hua Huang
Wei Jiang
Chang¡¯an University, China
Chang¡¯an University, China
Weiliang Jin Zhejiang University, China
Gangqiang Kong Hohai University, China
Gang Li (1) Dalian University of Technology, China
Gang Li (2) Dalian University of Technology, China
Guoqiang Li Tongji University, China
Guochang Li Shenyang Jianzhu University, China
Hongnan Li Dalian University of Technology, China
Wei Li Tsinghua University, China
Zhongxian Li Tianjin University, China
Boquan Liu Chang¡¯an University, China
Hanlong Liu Chongqing University, China
Jiepeng Liu Chongqing University, China
Quansheng Liu Wuhan University, China
Yongjian Liu Chang¡¯an University, China
Yaozhi Luo
Yanbin Luo
Zhejiang University, China
Chang¡¯an University, China
Liangjeng Leu National Taiwan University, China
Guoxiong Mei Guangxi University, China
Ditao Niu Xi¡¯an University of Architecture and Technology, China
Yongbo Peng Tongji University, China
Weixin Ren Shenzhen University, China
Yanchao Shi Tianjin University, China
Yongjiu Shi Tsinghua University, China
Yu Shi Chongqing University, China
Ping Tan Guangzhou University, China
Hao Wang Southeast University, China
Wei Wang Southeast University, China
Yaqiong Wang Chang¡¯an University, China
Yuhang Wang Chongqing University, China
Yuying Wang Harbin Institute of Technology, China
Jiangang Wei Fuzhou University, China
Bo Wu South China University of Technology, China
Fangbo Wu Hunan University, China
Tao Wu Chang¡¯an University, China
Zhishen Wu Southeast University, China
Jianzhuang Xiao Tongji University, China
Guohua Xing Chang¡¯an University, China
Gongyi Xu China Railway Major Bridge Engineering Group Co.,Ltd, China
Shilang Xu Zhejiang University, China
Qingshan Yang Chongqing University, China
Weijian Yi Hunan University, China
Zhiwu Yu Central South University, China
Ailin Zhang
Gang Zhang
Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China
Chang¡¯an University, China
Sumei Zhang Harbin Institute of Technology, China
Weiping Zhang Tongji University, China
Dingwen Zhang Southeast University, China
Junhai Zhao Chang¡¯an University, China
Xianzhong Zhao Tongji University, China
Weihui Zhong Xi¡¯an University of Architecture and Technology, China
Tianhua Zhou Chang¡¯an University, China
Hehua Zhu Tongji University, China
Lihua Zhu Xi¡¯an University of Architecture and Technology, China